NYHETEN - Riggerutbildning

JFK lanserar RIGGING till Sverige och betyder att du som lastkopplare och signalgivare kan förflytta din last. Rigging är därför en kompletteringsutbildning efter Säkra lyft och Fallskydd. I Riggingmodulen praktiseras alla de moment som JFKs utbildning inom Säkra lyft och Fallskydd innefattar. Detta ger din personal en större helhetsbild och större förståelse till sitt arbete. 


I rigging finns det 3 viktiga steg Teori – Praktik – Analys, vilket ger Er personal djupare förståelse till sin arbetsroll, ER arbetsplats blir säkrare, personskador och dödsfall minskar samt att er arbetsgrupp blir mer produktiv under teamarbetet. Detta finns det klar statistik på.


Teorins djupgående information tillsammans med de praktiska övningarna ger er personal i världsklass!!!

Ge ER personal den bästa grunden med JFKs nyhet för den Svenska industrin.

Tillvägagångsätt

E-learning + 1 dag praktiska övningar hos ER

 alt. hos JFK


Deltagarna får en fördjupad kunskap kring grunderna i lyftarbeten samtidigt som vi teambuildar arbetsgruppen under praktiken. En stor del av utbildningen sker via e-learning.


Svenska lagar och föreskrifter som ingår;

 • Arbetsmiljölagen AML övergripande lag
 • Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4
 • Användning av lyftredskap AFS 2006:6
 • Bygg & Anläggnings arbete AFS 1999:3 (delar av)
 • Stegar & Arbetsbockar AFS 2004:3
 • Tillfällig personlyft med kran & truck AFS 2006:7
 • Personlig skyddsutrustning AFS 2001:1
 • Skydd mot skada genom fall AFS 1981:14
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Utbidldning i 3 steg

Våra 3 steg;

Teori- via e-learning

Lagar, regler, ansvar & roller, fördjupad kunskap om lyftredskap, teoretisk kunskapstest


Praktik - RIGGING

Praktiska övningar utifrån den nyförvärvade teoretiska kunskapen, lyftabeller, avspärrningar, riskanalys + samarbetet.


Analys - Teambuildning

Diskussion, genomgång och analys av samarbetet. 


Genomgång av arbetet; 

 • Säker utförande
 • Roller & Ansvar
 • Kritiska lyft
 • Planläggning

pris

7 500 kr/deltagare för hela kursen

      (mellan 6 - 8 personer per kurstillfälle)

                                                 priset är ex. moms

 

Kursen inkluderar;

Säkra lyftmodul, Fallskyddsmodul samt de övriga AFS godkända kurser enl. ovan 


Vid gruppbokning av fler än 10 personer ger vi grupprabatt, kontakta oss för pris